logo bip.gov.pl

 Zespół Szkół w Koniecpolu

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Inne / PRACA
1.

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu ogłasza wyniki konkursu na stanowisko urzędnicze głównego księgowego

 Wyniki konkursu na stanowisko urzędnicze głównego księgowego


Podmiot udostępniający informację: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu
Za treść odpowiada: Monika Gołdon
Osoba, która wprowadziła dane: Monika Gołdon
Data wytworzenia informacji: 2018-04-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-27
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-27 16:24

rejestr zmian publikacji »

2.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze - Główny  Księgowy


Podmiot udostępniający informację: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu
Za treść odpowiada: Monika Gołdon
Osoba, która wprowadziła dane: Monika Gołdon
Data wytworzenia informacji: 2018-04-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-25
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-25 13:33

rejestr zmian publikacji »

3.

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze głównego księgowego

Treść ogłoszenia

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  w Koniecpolu

ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze głównego księgowego. 

I. Nazwa i adres jednostki

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu

ul. Armii Krajowej  26

42-230 Koniecpol,    tel. 34 3551 839

II. Określenie stanowiska urzędniczego

Wymiar etatu -  1etat

Liczba stanowisk pracy - 1

rodzaj umowy - umowa o pracę

III. Wymagania niezbędne

Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego powinna spełniać zgodnie z art.54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych( Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zmianami) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych(Dz.U. 2016 poz.902 następujące niezbędne wymagania:

1. Posiada obywatelstwo polskie  lub obywatelstwo krajów UE lub innych państw, których obywatelom przysługuje na podstawie umów  międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie RP.

2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, a także nie była karana za przestępstwo umyślne.

4.Posiada znajomość  języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.

5. Spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 –letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

6. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego.

IV. Wymagania dodatkowe

- posiada doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,

- dobra znajomość przepisów z zakresu  administracji samorządowej, ubezpieczeń społecznych, przepisów z zakresu prawa podatkowego w jednostkach oświatowych  oraz prawa pracy  i ustawy Karta Nauczyciela oraz ustawy o finansach publicznych   ustawy o rachunkowości .

- biegła  obsługa komputera, w tym programów księgowych : Księgowość Optivum-Vulcan, Platforma  Vulcan – Sigma, System informatyczny  BudżetJBPlus firmy Doskomp,  syst. Planowanie budżetu Plan B firmy Doskom, syst. rVAT firmy Doskomp.

- umiejętność korzystania  z bankowości elektronicznej,

- duża zdolność uczenia się i rozwiązywania problemów,

- cechy osobowości takie jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja, dokładność sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, umiejętność korzystania z przepisów prawa.

 

V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

1. Prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej.

2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.

3. Dokonywanie wstępnej kontroli:

a) zgodność operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych

    i finansowych.

4. Ewidencjonowanie i kontrola wykorzystania środków trwałych i przedmiotów        nietrwałych w Zespole Szkół.

5. Sporządzanie planu dochodów i wydatków.

6. Sporządzanie listy płac, związanych z nimi sprawozdań i deklaracji.

7. Prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej.

8. Wykonywanie zadań związanych z kontrolą zarządczą jednostki.

9. Nadzorowanie i rozliczanie inwentaryzacji majątku jednostki.

VI. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Praca administracyjno - biurowa z wykorzystaniem komputera  powyżej 4 h dziennie oraz urządzeń biurowych; w wymiarze czasu pracy – 1 etatu, norma dobowa –  8h.

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:

  • nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,
  • pomieszczenie biurowe znajduje się na piętrze
  • praca wymagająca wysokiej samodzielności.
  • rozpoczęcie pracy od 01.06.2018r.

 

VII. Wymagane dokumenty

1. List motywacyjny.

2. Życiorys (CV).

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę.

4. Kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy ( świadectwa pracy).

5. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje i wykształcenie zawodowe.

6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni

 praw publicznych.

7. Oświadczenie, że osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, a także nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za inne umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

8. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

9. Zaświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002r. Nr 101, poz.926 ze zmianami) – podpisane. 

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  w Koniecpolu,                                  ul. Armii Krajowej 26 lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 24.04.2018r.

 do godz.14-tej z dopiskiem „Konkurs na stanowisko głównego księgowego”. W przypadku nadsyłania dokumentów pocztą liczy się data wpływu dokumentacji

do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu.

 

Dokumenty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

IX. Inne informacje

1. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej  :                              www.zszkol.pl    oraz na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  w Koniecpolu.

W postępowaniu rekrutacyjnym przewiduje się rozmowy kwalifikacyjne. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.

2. Dokumenty zawarte w nadesłanych ofertach nie będą zwracane.

3. Telefon kontaktowy    kom. 734 447 034

 

Koniecpol, dnia    09.04.2018r.

 
 

 

Dyrektor  szkoły

                                             mgr Edyta  Młyńska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Podmiot udostępniający informację: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu
Za treść odpowiada: Monika Gołdon
Osoba, która wprowadziła dane: Monika Gołdon
Data wytworzenia informacji: 2018-04-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-10
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-11 07:56

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj